آزمایشگاه ارزیابی عیوب و روش‌های تعمیرات

درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه ارزیابی عیوب و روش‌های تعمیرات مرکز پژوهش و فناوری خط لوله با بهره‌گیری از دانش فنی، تجارت صنعتی و امکانات صنعتی و آموزشی خود در سه حوزه اصلی به ارائه خدمات و مشاوره می‌پردازد.

  •   خدمات مشاوره و ارائه گزارشات FFS و FFP براساس استاندار ASME FFS و گزارشات پیگرانی هوشمند 
  • تحلیل ریسک خط لوله بر اساس داده‌های پیگرانی هوشمند و سایر داده‌های  خط لوله
  •  ارائه مشاوره تخصصی  در خصوص تعمیرات انواع عیوب خط‌ لوله

خدمات مشاوره و ارائه گزارشات FFS و FFP

FFS Lab
  • مشاوره و ارائه خدمات FFS و FFP بر اساس گزارشات پیگرانی هوشمند
  • انجام FFS سطح 3 براساس ASME FFS به روش FEM

خدمات ارزیابی ریسک

  • ارزیابی و تحلیل ریسک خط لوله براساس داده‌های پیگرانی هوشمند و سایر داده‌های خط‌لوله
  • ارزیابی ریسک به روش های کیفی و کمی بنا به وجود داده‌های موجود

خدمات مشاوره برنامه تعمیرات لوله

  • ارائه مشاوره تخصصی در خصوص روش های تعمیرات انواع عیوب خطوط لوله
  • برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حوزه آموزش استاندارد ASME FFS و نحوه پیاده سازی آن